Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
soka:m.[<socati śuc] 愁,憂,悲痛.instr.sokā.-dhamma 愁法.-parideva 憂愁與悲泣.-salla 憂箭.-salla-haraṇa 抜憂箭.
パーリ語辞典 水野弘元著
soka:m.[<socati śuc] 愁,憂,うれい.instr.sokā.-dhamma 愁法.-parideva 憂愁と悲泣.-salla 憂箭.-salla-haraṇa 抜憂箭.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Soka,【陽】 傷心事,悲傷。 ~ggi,【陽】 悲傷的火。 ~pareta,【形】 被傷心事壓倒的。 ~vinodana,【中】 消除傷心事。~salla,【中】 悲傷的飛鑣。(p353)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Soka,【陽】傷心事,悲傷。sokaggi,【陽】悲傷的火。sokapareta,【形】被傷心事壓倒的。sokavinodana,【中】消除傷心事。sokasalla,【中】悲傷的飛鑣。M.10./I,55~6.(=D.22./II,290.)︰“Ekāyano ayaṁ,bhikkhave,maggo 1sattānaṁ visuddhiyā,2sokaparidevānaṁ samatikkamāya,3dukkhadomanassānaṁ atthaṅgamāya,4ñāyassa adhigamāya,5nibbānassa sacchikiriyāya,yadidaṁ cattāro satipaṭṭhānā.(諸比丘!為(ㄨㄟˋ)諸有情的清凈,為諸悲傷及諸啼哭的超越,為諸苦憂的消滅,為真理的獲得,為涅盤的作證,這一條道路,就是四念住。) (Vibhv.PTS:p.181) ñātibyasanādīhi phuṭṭhassa cittasantāpo soko.Tasseva vacīpalāpo paridevo.(親戚發生不幸等,悲傷,為‘悲’。因此而(喃喃地)說廢話,為‘悲’。)VibhA.(CS:p.488)︰antonijjhāyanalakkhaṇo soko; tannissitalālappalakkhaṇo paridevo.(心中炎熱的特相,為‘愁’。向下依靠哀哭的特相,為‘悲’。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
soka: 愁、憂悲
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
soka:[m.] grief; sorrow.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Soka,[fr.śuc,to gleam (which to the Dhtp however is known only in meaning “soka”:Dhtp 39); cp.Vedic śoka the flame of fire,later in sense of “burning grief”] grief,sorrow,mourning; defd as “socanā socitattaṁ anto-soko ...cetaso parijjhāyanā domanassaṁ” at Ps.I,38=Nd1 128=Nd2 694; shorter as “ñāti-vyasan’‹-› ādīhi phuṭṭhassa citta-santāpo” at Vism.503=VbhA.Cp.the foll.:Vin.I,6; D.I,6; II,305,103; S.I,110,123,137; A.I,51,144; II,21; V,141; Sn.584,586; J.I,189; SnA 155; DhA.II,166; KhA 153 (abbūḷha°); Pv.I,43 (=citta-santāpa PvA.18); PvA.6,14,38,42,61.-- asoka without grief:see viraja.See also dukkha B III,1 b.

--aggi the fire of sorrow PvA.41.pl.--divasā the days of mourning (at the king’s court after the death of the queen) SnA 89.--parideva sorrow and lamenting A.III,32,326 sq.; V,216 sq.; Vism.503; Nd1 128.--pariddava id.Vv 8430--pareta overcome with grief Pv.I,86--vinaya dispelling of grief PvA.39.--vinodana id.PvA.61.--salla the dart or sting of sorrow A.III,54,58; Nd1 59,414; Pv.I,86; PvA.93,162.(Page 724)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SOKA:[m] buồn rầu,khóc than --ggi [m] lửa phiền muộn --pareta [a] vượt qua sự buồn rầu --vinodana [nt] làm tiêu tan sự buồn rầu --salla [nt] nọc độc của sự buồn rầu
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
soka:sầu,sự lo buồn,sự sầu muộn
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
soka:ေသာက (ပ) (√သုစ္+ဏ)
စိုးရိမ္ျခင္း။ ေၾကာင့္ၾကျခင္း။ေသေဠတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,