Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sodheti:[sujjhati śudh 的 caus.] 使浄化,清償債務,使査察,使擦拭.caus.sodhāpeti.sodhāpeti 使浄化,使掃除.Pass.sodhīyati 被浄化,被裝飾.
パーリ語辞典 水野弘元著
sodheti:[sujjhati śudh の caus.] 浄化す,(借金を)決済す,査察す,払拭す.caus.sodhāpeti 浄めしむ,掃除させる.pass.sodhīyati 浄めらる,飾られる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sodheti,(sudh + e),使幹凈,使潔凈,改正,清除債務。 【過】 ~esi。 【現分】 ~dhenta,sodhayamāna。 【潛】 ~dhetabba。 【獨】 sodhetvā。(p354)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sodheti,(sudh+e),澄清,使潔凈,改正,清除債務。【過】sodhesi。【現分】sodhenta,sodhayamāna。【義】sodhetabba。【獨】sodhetvā,sodhayitvā。khettaṁ sodheti,田園收割。0
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sodheti:[sudh + e] makes clean; purifies; corrects; clears a debt.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sodheti,[Caus.of sujjhati] to make clean,to purify Vin.I,47; M.I,39; Dh.141; DA.I,261,135; to examine,search J.I,200,291; II,123; III,528; to search for,to seek J.II,135; to clean away,to remove J.IV,404; to correct J.II,48; to clear a debt:in this meaning mixed with sādheti (q.v.) in phrases iṇaṁ s.and uddhāraṁ s we read iṇaṁ sodheti at PvA.276; uddhāraṁ sodheti at J.IV,45; otherwise sādheti.-- Caus.II.sodhāpeti to cause to clean,to clean Vin.III,208,248=I.206; J.I,305; II,19; Pass.sodhīyati to be cleansed,to be adorned Bu II.40 sq.=J.I,12.(Page 725)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sodheti:see sujjhati
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SODHETI:(sudh+e) làm cho trong sạch,cho tinh khiết,sửa sai,trả nợ [aor] --esi [pp] --dhīta [prp] --dhenta,sodhayamāna [ptp] --dhetabba [abs] sodhetvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sodheti:rửa sạch
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sodheti:ေသာေဓတိ (ကာ) (သုဓ္+ေဏ)
စင္ၾကယ္ေစ၏။ သုတ္သင္၏။
ဣဏံ ေသာေဓတြာ၊ ၿမီကို ေတာင္း၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,