Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sobhaṇa:sobhana [<śubh] ① n.梆有結帶的飾物,裝飾物,美.② a.莊飾的,光輝的飾品,善美的,潔浄的.f.sobhiṇī 美麗的女子,妓女,娼婦.-cetasika 浄心所.-sādhāraṇa 共浄的,一同浄化的.
パーリ語辞典 水野弘元著
sobhaṇa:sobhana [<śubh] ① n.帯のへり飾り,飾り物,美.② a.荘飾の,輝やく,善美の,浄き.f.sobhiṇī 輝ゃく女,遊女,娼婦.-cetasika 浄心所.-sādhāraṇa 共浄の,浄に通ずる.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
sobhaṇa,sobhana: [<śubh] ① n.帯のへり飾り,飾り物,美.② a.荘飾の,輝やく,善美の,浄き. f.sobhiṇī 輝ゃく女,遊女,娼婦. -cetasika 浄心所. -sādhāraṇa 共浄の,浄に通ずる
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sobhaṇa,sobhana,【形】 光亮的,美麗的。(p354)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sobhaṇa,sobhana,【形】光亮的,美麗的,莊嚴的,優雅的。sobhanacetasika﹐美心所(阿毘達摩用語)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sobhaṇa:[adj.] shining; beautiful.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sobhaṇa,2 (adj.) [fr.śubh] 1.adorning,shining,embellishing A.II,8,225; very often spelt sobhana J.I,257; ThA.244; nagara-sobhaṇā (or °iṇī) a courtesan J.II,367; III,435,475; Miln.350; PvA.4.-- 2.good Miln.46 (text °na); Cpd.96; 101; 106.(Page 726)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sobhaṇa,1 (nt.) [fr.śubh] 1.a kind of edging on a girdle Vin.II,136.-- 2.beauty,ornament Miln.356.(Page 726)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SOBHAṆA:=SOBHANA [a]chói sáng,đẹp đẽ,lịch sự
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
sobhaṇa:viền,mép,biên ngoài của y phục hay nói chung những thứ được may bằng kim chỉ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sobhaṇa:ေသာဘဏ (တိ)
တင့္တယ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sobhaṇa:ေသာဘဏ (န) (√သုတ္+ယု)
တင့္တယ္ျခင္း။ တင့္တယ္ေသာ အာ႐ံု။ အနားလိပ္၍ ခ်ဳပ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,