Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
soḷasa:num.[Sk.ṣoḍaśa] 十六.instr.soḷasahi,soḷasehi; gen.soḷasannaṃ.f.soḷasī 第十六,十六日.kalaṃ n’agghati soḷasiṃ 十六分之一也不值.-nipāta 十六集.-parikkhāra 十六祭法.-vatthuka 十六事的.-vidha 十六種的.
パーリ語辞典 水野弘元著
soḷasa:num.[Sk.ṣoḍaśa] 十六.instr.soḷasahi,soḷasehi; gen.soḷasannaṃ.f.soḷasī 第十六,十六日.kalaṃ n’agghati soḷasiṃ 十六分の一にも値せず.-nipāta 十六集.-parikkhāra 十六祭法.-vatthuka 十六事の.-vidha 十六種の.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Soḷasa,(num.card.Sk.soḍawa),【形】十六(sixteen)。soḷasamaṁ,第十六。soḷasavatthukā,十六事((之疑)。證果已越度懷疑(tiṇṇavicikicchā))S.12.20./II,26-7.︰“Yato kho,bhikkhave,ariyasāvakassa-- ‘Ayañca paṭiccasamuppādo,ime ca paṭiccasamuppannā dhammā’ yathābhūtaṁ sammappaññāya sudiṭṭhā honti,so vata pubbantaṁ vā paṭidhāvissati--‘1Ahosiṁ nu kho ahaṁ(=nu khvāhaṁ (syā.kaṁ.pī.ka.)) atītamaddhānaṁ,2nanu kho ahosiṁ atītamaddhānaṁ,3kiṁ nu kho ahosiṁ atītamaddhānaṁ,4kathaṁ nu kho ahosiṁ atītamaddhānaṁ,5kiṁ hutvā kiṁ ahosiṁ nu kho ahaṁ atītamaddhānan’ti; aparantaṁ vā upadhāvissati(=apadhāvissati (ka.)) -- ‘6Bhavissāmi nu kho ahaṁ anāgatamaddhānaṁ,7nanu kho bhavissāmi anāgatamaddhānaṁ,8kiṁ nu kho bhavissāmi anāgatamaddhānaṁ,9kathaṁ nu kho bhavissāmi anāgatamaddhānaṁ,10kiṁ hutvā kiṁ bhavissāmi nu kho ahaṁ anāgatamaddhānan’ti; etarahi vā paccuppannaṁ addhānaṁ ajjhattaṁ kathaṁkathī bhavissati--‘11Ahaṁ nu khosmi,12no nu khosmi,13kiṁ nu khosmi,14kathaṁ nu khosmi,15ayaṁ nu kho satto kuto āgato,16so kuhiṁ gamissatī’ti--netaṁ ṭhānaṁ vijjati.Taṁ kissa hetu? Tathāhi,bhikkhave,ariyasāvakassa ayañca paṭiccasamuppādo ime ca paṭiccasamuppannā dhammā yathābhūtaṁ sammappaññāya sudiṭṭhā”ti.(諸比丘!聖弟子對此緣起及緣生法,以正慧已如實徹底地見到,他確實想過去世:「1過去世我存在嗎?2過去世我不存在嗎?3過去世我是什麼?4過去世我如何?5過去世我曾經是什麼成為什麼?」想未來:「6未來世我將存在嗎?7未來世我將不存在嗎?8未來世我存在嗎?9未來世我將如何存在?10未來世我將從什麼成為什麼?」於今現世內心將有疑問:「11我存在嗎?12我不存在嗎?13什麼是我?14怎樣是我?15這眾生(=我)來自哪裏?16他將去哪裏?」此(懷疑)事不可能。為何?諸比丘!因為聖弟子對緣起及緣生法,以正慧如實徹底地見到。))
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Soḷasa,(num.card.) [Sk.ṣoḍaśa] sixteen D.I,128; Sn.1006; J.I,78 (lekhā); II,87; III,342 (atappiya-vatthūni); V,175; VI,37; Miln.11 (palibodhā); DhA.I,129 (°salākā); IV,208 (°karīsa-matta).Instr.soḷasahi D.I,31,& soḷasehi D.I,139; Gen.soḷasannaṁ J.IV,124.Very frequent in measures of time & space.--°vassa° (16 years ...) J.I,231,285; II,43; IV,7; VI,10,486; DhA.I,25 and passim.The fem.°-sī acts as num.ord.“sixteenth,” in phrase kalaṁ nagghati soḷasiṁ he is not worth a sixteenth particle of A.IV,252; S.III,156; V,44,343; Dh.70; It.19.(Page 726)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
soḷasa:Sixteen
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
soḷasa:ေသာဠသ (တိ)
တစ္ဆယ့္ေျခာက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,