Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Siri,sirī,【陰】 運氣,光榮,財富,光彩壯麗,幸運女神。 ~gabbha,【陽】高貴的臥室,皇家床室。 ~mantu,【形】 光榮的。 ~vilāsa,【陽】 富麗堂皇。 ~sayana,【中】 王室的床。 ~ndhara,【形】 光榮的。(p344)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Siri,sirī,【陰】運氣,光榮,財富,光彩壯麗,幸運女神。sirigabbha,【陽】高貴的臥室,皇家床室。sirimantu,【形】光榮的。sirivilāsa,【陽】富麗堂皇。sirisayana,【中】王室的床。sirindhara,【形】光榮的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
siri:[f.] luck; glory; wealth; splendour; the goddess of luck.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Siri:1.Siri.-One of the palaces of Anomadassī Buddha in his last lay life.Bu.viii.18.

2.Siri.-One of the palaces of Sujāta Buddha in his last lay life.Bu.xiii.21.

3.Siri.-One of the patrons of Tissa Buddha.Bu.xviii.23.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SIRI:SIRĪ [f] sự may mắn,vinh quang,của cải,nữ thần hạnh phúc,sự chói lọi,rực rỡ --gabbha [m] phòng ngủ của người sang trọng,phòng trong hoàng cung --mantu [a] vinh dự,tráng lệ,lộng lẫy --vilāsa [m] sự hào hoa tráng lệ --sayana [nt] hoàng cung hoàng phòng --ndhara [a] lộng lẫy,tráng lệ,rực rỡ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
siri:သိရိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,