Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
siloka:m.[Sk.śloka] 名声,讃歎,頌偈.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Siloka,【陽】 1.名望。 2.詩。(p344)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Siloka,【陽】1.名望(fame)。2.詩(a verse)。Pāci.IV,239CS:Pāci.pg.311)︰Pāpasilokāti pāpakena micchājīvena jīvitaṁ kappenti.(壞名聲︰升起不好的名譽。壞名望︰過著壞的邪命生活。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
siloka:[m.] 1.fame; 2.a verse.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Siloka,[Vedic śloka Dhtp 8:silok=saṅghāta] fame D.II,223,255; M.I,192; S.II,226 (lābha-sakkāra°); A.II,26,143; Sn.438; Vin.I,183; J.IV,223 (=kitti-vaṇṇa); Miln.325; SnA 86 (°bhaṇana,i.e.recitation); pāpasiloka having a bad reputation Vin.IV,239; asiloka blame A.IV,364 (°bhaya); J.VI,491.-- 2.a verse Miln.71; J.V,387.(Page 711)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SILOKA:[m] dư luận,tiếng tăm,thanh danh,một câu thơ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
siloka:tai tiếng,tiếng đồn đại,danh tiếng,tiếng tăm,danh vọng
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
siloka:သိေလာက
ဘူ = သဃၤာတ ထုတိ ဝဇၨန သဇၨေနသု-အေပါင္းအစု ျပဳျခင္း(ဂါထာဗႏၶ စီရင္ဖြဲ႕ကုံးျခင္း),ခ်ီးမြမ္းျခင္း,ေရွာင္ၾကဉ္ျခင္း,ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔၌။ သိေလာကတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
siloka:သိေလာက (ပ)
ေက်ာ္ေစာျခင္း။ ခ်ီးမြမ္းျခင္း။ အရွိန္အဝါ။ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ျမႇင့္ျခင္း။ ဂါထာ။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္ေသာ ဂါထာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,