Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
silā:f.[Sk.śilā] 岩,石,岩石.-uccaya 山,岩山.-guḷa 石塊.-chadana石屋.-paṭṭa 石板,石の腰掛.-pākāra 石垣,石壁.-phalaka 石板.-maya 石造の.-yūpa 石柱.-santhāra 石床.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Silā,【陰】 石頭。 ~guḷa,【陽】 石球。 ~tthambha,【陽】 石柱。 ~paṭṭa,【中】 石平板。 ~pākāra,【陽】 石壁。 ~maya,【形】 石頭做的。(p344)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Silā,【陰】石頭。silāguḷa,【陽】石球。silātthambha,【陽】石柱。silāpaṭṭa,【中】石平板。silāpākāra,【陽】石壁。silāmaya,【形】石頭做的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
silā:[f.] a stone.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Silā,(f.) [cp.Sk.śilā] a stone,rock Vin.I,28; S.IV,312 sq.; Vin 445; DA.I,154; J.V,68; Vism.230 (in comparison); VbhA.64 (var.kinds); a precious stone,quartz Vin.II,238; Miln.267,380; Vv 8415 (=phalika° VvA.339); pada-silā a flag-stone Vin.II,121,154.Cp.sela

--uccaya a mountain A.III,346; Th.1,692; J.I,29; VI,272,278; Dāvs.V,63.--guḷa a ball of stone,a round stone M.III,94.--tthambha (sila°) stone pillar Mhvs 15,173.--paṭimā stone image J.IV,95.--paṭṭa a slab of stone,a stone bench J.I,59; VI,37 (maṅgala°); SnA 80,117.--pākāra stone wall Vin.II,153.--maya made of stone J.VI,269,270; Mhvs 33,22; 36,104.--yūpa a stone column S.V,445; A.IV,404; Mhvs 28,2.--santhāra stone floor Vin.II,120.(Page 711)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
silā:A stone,rock
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SILĀ:[f] đá (sỏi) --guḷa [m] cục đá tròn,cục đạn bằng đá --tthambha [m] cây cột bằng đá --patta [nt] một tấm đá --pākāra [m] tường đá --maya [a] làm bằng đá
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
silā:đá,cẩm thạch
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
silā:သိလာ (ဣ)
ေက်ာက္တံုး။ ေက်ာက္ခဲ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,