Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sigāla:m.[=siṅgāla,Sk.sṛgāla,śṛgāla] 野干,ジャッカル,豺狼.f.sigālī.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sigāla,【陽】 豺,野幹。 ~ka,【中】 豺嗥。(p342)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sigāla,﹐Siṅgāla﹐(cp.Vedic srgāla; as loan-word in English= jackal),【陽】豺,野幹(jackal )。sigālī﹐【陰】雌豺狼(a female jackal )。Siṇgālaka,【陽】豺狼仔(人名,見D.31.:Siṅgālako gahapatiputto)。說明:豺狼與狼是兩種動物,豺要比狼個頭小,長的更像狗,但比狼兇狠。這兩種動物都是群居,不過狼群組成更加社會化。群攻獵物時,當一豺失利,周圍的豺群來支援;但狼只根據情勢選擇進退。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sigāla:[m.] a jackal.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sigāla,(śṛ°) [cp.Vedic sṛgāla; as loan-word in English= jackal] a jackal D.II,295; III,24 sq.; A.I,187; S.II,230,271; IV,177 sq.(text singāla); IV,199; J.I,502; III,532 (Pūtimaṁsa by name).-- sigālī (f.) a female jackal J.I,336; II,108; III,333 (called Māyāvī); Miln.365.-- See also siṅgāla.(Page 708)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Sigāla:See Sigālovāda Sutta.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SIGĀLA:[m] chó rừng --laka [nt] tiếng tru của chó rừng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sigāla:သိဂါလ (ပ)
ေျမေခြး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,