Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
siṅga:① n.[Sk.śṛṅga] 角,角笛,角の容器.② m.若獣,小牛.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Siṅga,【中】 獸角。(p343)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Siṅga,2,犢牛(the young of an animal,calf )。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Siṅga,1(Vedic wrnga),【中】獸角(a horn)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
siṅga:[nt.] a horn.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Siṅga,2 the young of an animal,calf J.V,92; cp.Deśīnāmamālā VIII,31.(Page 709)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Siṅga,1 (nt.) [Vedic śṛnga,cp.Gr.kaρnon,kraggw/n; Lat.cornu=E.horn] a horn J.I,57,149,194; IV,173 (of a cow); Vism.106; VvhA 476.

--dhanu horn-bow DhA.I,216.--dhamaka blowing a horn Miln.31.(Page 709)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SIṄGA:[nt] cái sừng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
siṅga:sự nham hiểm,sự mánh lới
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
siṅga:သိဂၤ (န)
ခ်ိဳ။ ဦးခ်ိဳ။ သားခ်ိဳကဲ့သို႔ေသာ ကိေလသာ။ ေဆးပင္တစ္မ်ိဳး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,