Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
seyyā:f.[Sk.śayyā<śī] 臥床,寢床,臥具,臥法,橫臥.seyyaṃ kappeti 臥床,臥住.-sukha 臥樂,臥床之樂.
パーリ語辞典 水野弘元著
seyyā:f.[Sk.śayyā<śī] 臥床,寝床,臥具,臥法,横臥.seyyaṃ kappeti 臥を営む,臥す.-sukha 臥楽,臥床の楽.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Seyyā,【陰】 床,被褥,睡眠。(p352)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Seyyā,【陰】床,被褥,睡眠。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
seyyā,(f.) a bed; bedding; sleep.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Seyyā,(f.) [Sk.śayyā; fr.śī] a bed,couch M.I,502; A.I,296; Vin.II,167 (°aggena by the surplus in beds); Sn.29,152,535; Dh.305,309; Pv.II,311; IV,12; J.VI,197 (gilāna° sick-bed).Four kinds A.II,244; VbhA.345.seyyaṁ kappeti to lie down Vin.IV,15,18 sq.-- Combd with āvasatha,e.g.at A.II,85,203; III,385; IV,60; V,271 sq.-- As --° used in adj.sense of “lying down,resting,” viz.ussūra° sleeping beyond sunrise D.III,184=DhA.II,227; divā° noon-day rest D.I,112,167; sīha° like a lion D.II,134; A.IV,87; dukkha° sleeping uncomfortably DhA.IV,8.(Page 723)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
seyyā:Lying,sleeping; a bed,couch
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SEYYĀ:[f] cái giừơng,sự ngủ
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
seyyā:do nếp sống giản ước của tỳ khưu nguyên thủy,chữ này chỉ chung cho các thứ giường,chõng,nệm,chiếu bằng các thứ chất liệu hợp luật như lá,cỏ,rơm,vải,vì các vị có thể chỉ được một trong các thứ này để làm chỗ ngủ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
seyyā:ေသယ်ာ (အ)
အထူးသျဖင့္ ျမတ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
seyyā:ေသယ်ာ (ဣ) (√သီ+ဏ်ာ)
အိပ္ရာ။ ေလ်ာင္းျခင္း။ အိပ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,