Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
seta:a.[Sk.śveta] 白的.-aṭṭhika 白骨.-aṭṭhikā 白色的芽,稲米的黴菌.-assa 白馬.-chatta 白傘,白蓋.-tila 白胡麻.-danta 白牙.-saṅkha 貝白,白色的貝殻.-hatthi 白象.
パーリ語辞典 水野弘元著
seta:a.[Sk.śveta] 白き.-aṭṭhika 白骨.-aṭṭhikā 白かび,稲のばいきん.-assa 白馬.-chatta 白傘,白蓋.-tila 白胡麻.-danta 白牙.-saṅkha 貝白,白い貝殻.-hatthi 白象.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Seta,【形】 白色的,純粹的。 【陽】 白色。 ~kuṭṭha,【中】 白麻瘋病。 ~cchatta,【中】 白傘(即皇室的象征)。 ~pacchāda,【形】 有白套的。(p351)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Seta,【形】白色的,純粹的。【陽】白色。setakuṭṭha,【中】白麻瘋病。setacchatta,【中】白傘(即皇室的象徵)。setapacchāda,【形】有白套的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
seta:[adj.] white; pure.(m.),the white colour.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Seta,(adj.) [Vedic śveta & śvitra; cp.Av.spaēta white; Lith.szaitýti to make light; Ohg.hwīz=E.white] white D.II,297=M.I,58; Sn.689; A.III,241; VbhA.63 (opp.kāḷa); J.I,175; PvA.157,215.name of a mountain in the Himālayas S.I,67=Miln.242; an elephant of King Pasenadi A.III,345.

--aṅga white bodied Mhvs 10,54.--aṭṭhika lit.(having) white bones,(suffering from) famine [cp.BSk.śvetāsthi Divy 131] Vin.III,6; IV,23; S.IV,323; A.I,160; IV,279.‹-› f.mildew Vin.II,256; J.V,401.--odaka clear (transparent) water Pv.II,120--kambala white blanket J.IV,353.--kamma whitewashing J.VI,432.--kuṭṭha white leprosy J.V,69; VI,196.--geru N.of a plant J.VI,535.--cchatta a white parasol,an emblem of royalty D.II,19; A.I,145; J.I,177,267; PvA.74; DhA.I,167; III,120.--pacchāda with white covering S.IV,292=Ud.76=DhsA.397.--puppha “white-flowered,” N.of a tree (Vitex trifolia?) J.V,422 (=piyaka).--vārī (& °vārisa) names of plants or trees J.VI,535,536.(Page 722)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Seta:1.Seta. The chief peak of the Himālaya (S.i.67 = Mil.242).It was evidently another name for Kailāsa.

2.Seta. The state elephant of Pasenadi,on whose account the Buddha preached a special sermon (A.iii.345).He was so called because he was white (AA.ii.669; cf.ThagA.ii.7).
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SETA:[a] trắng,trong sạch [m] màu trắng --kuṭṭha [nt] bịnh cùi trắng --cchatta [nt] cây lọng (biểu hiệu của hoàng tộc),cây dù trắng --pacchāda [a] che,lợp bằng màu trắng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
seta:ေသတ (န)
ေငြ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
seta:ေသတ (ပ)
အျဖဴ။ ေရခံတက္ပင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
seta:ေသတ (တိ) (√သိသ္+ဏ)
ျဖဴသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,