Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
sekkha,sekha: m.[Sk.BSk.śaikṣa<śikṣ] 学人,有学,学. -ādhipati 有学增上. -ñāṇa 学智. -ttika 有学三法. -paññā 有学の慧. -paṭipadā 学人の行道. -phala 有学果. -bala 有学力. -muni 有学牟尼.-vijjā 学明. -vesārajja 有学の無畏. -sammuti 学地認定. -sīla 有学の戒
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
sekkha:(sekha)學人。又作有學。通常指已經證得入流等三種道果的聖者,因他們還必須繼續修學戒定慧三學、八支聖道,故為學人。
《增支部》中說:“比庫,應學故,稱為學人。學什麼呢?學增上戒學,學增上心學,學增上慧學。比庫,應學故,稱為學人。”(A.3.9.5)
《相應部》中說:“比庫,於此,具足有學正見……具足有學正定。比庫,這樣才是學人。”(S.45.13)
有七種學人(satta sekhā):為作證入流果之行道者,入流聖者;為作證一來果之行道者,一來聖者;為作證不來果之行道者,不來聖者;為阿拉漢之行道者。
有時把善行凡夫也稱為學人。如《律註》中說:“凡夫之善者以及七種聖者,以應學三學故為學人。” (Pr.A.45)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sekkha:[m.] a learner; one who is in the course of perfection.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sekkha:hữu học,bậc hữu học
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sekkha:ေသကၡ (ပ)
သိကၡာပုဒ္သံုးပါး က်င့္ဆဲျဖစ္ေသာ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sekkha:ေသကၡ (တိ) (သိကၡာ+ဏ)
က်င့္ဆဲျဖစ္ေသာ။ သင္ဆဲျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,