Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sekhiya:a.[<sekha] 學,有學,應該受學.-dhamma 學法,有學法.
パーリ語辞典 水野弘元著
sekhiya:a.[<sekha] 学,衆学,学ぶベき.-dhamma 学法,衆学法.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
sekhiya:眾學法。比庫學處之一,即應當學習之法。這一類學處主要是關於出家眾行止威儀的規定。假如比庫以不恭敬的態度違犯這類學處,則犯惡作罪。
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sekhiya,【形】 與訓練有關的,應當學的。(p351)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sekhiya,【形】與訓練有關的,應當學的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sekhiya:[adj.] connected with training.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sekhiya,[fr.sekha] connected with training; s.dhamma rule of good breeding Vin.IV,185 sq.(Page 722)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SEKHIYA:[a] có liên hệ đến sự huấn luyện
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sekhiya:ေသခိယ (န)
က်င့္ဝတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sekhiya:ေသခိယ (တိ) (သိကၡာ+ဏ်)
က်င့္ဆဲျဖစ္ေသာ။ ရဟန္း၏ဥစၥာ ျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,