Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Sekhiyā:One of the sub divisions of the Pācittiya of the Sutta Vibhanga of the Vinaya Pitaka.Vin.iv.185ff.,349ff.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
sekhiyā:ưng học pháp chữ gọi chung các tế hạnh được kể trong giới bổn,nội dung xây dựng nếp sinh hoạt trang nghiêm trong chuyện ăn mặc,đi đứng,nói năng tỳ khưu không giữ đúng sẽ phạm tác ác,tỳ khưu ni bị ba dật đề

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,