Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sekha:sekkha m.[Sk.BSk.śaikṣa<śikṣ] 學人,有學,學.-ādhipati 有學增上.-ñāṇa 學智.-ttika 有學三法.-paññā 般若.-paṭipadā 學人道.-phala 有學果.-bala 有學功德力.-muni 有學牟尼.-vijjā 學明.-vesārajja 有學的無畏.-sammuti 證得有學.-sīla 有學的戒.
パーリ語辞典 水野弘元著
sekha:sekkha m.[Sk.BSk.śaikṣa<śikṣ] 学人,有学,学.-ādhipati 有学增上.-ñāṇa 学智.-ttika 有学三法.-paññā 有学の慧.-paṭipadā 学人の行道.-phala 有学果.-bala 有学力.-muni 有学牟尼.-vijjā 学明.-vesārajja 有学の無畏.-sammuti 学地認定.-sīla 有学の戒.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
sekha,sekkha: m.[Sk.BSk.śaikṣa<śikṣ] 学人,有学,学. -ādhipati 有学增上. -ñāṇa 学智. -ttika 有学三法. -paññā 有学の慧. -paṭipadā 学人の行道. -phala 有学果. -bala 有学力. -muni 有学牟尼.-vijjā 学明. -vesārajja 有学の無畏. -sammuti 学地認定. -sīla 有学の戒
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
sekha:(sekkha)學人。又作有學。通常指已經證得入流等三種道果的聖者,因他們還必須繼續修學戒定慧三學、八支聖道,故為學人。
《增支部》中說:“比庫,應學故,稱為學人。學什麼呢?學增上戒學,學增上心學,學增上慧學。比庫,應學故,稱為學人。”(A.3.9.5)
《相應部》中說:“比庫,於此,具足有學正見……具足有學正定。比庫,這樣才是學人。”(S.45.13)
有七種學人(satta sekhā):為作證入流果之行道者,入流聖者;為作證一來果之行道者,一來聖者;為作證不來果之行道者,不來聖者;為阿拉漢之行道者。
有時把善行凡夫也稱為學人。如《律註》中說:“凡夫之善者以及七種聖者,以應學三學故為學人。” (Pr.A.45)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sekha,sekkha,【陽】 有學,學習者,在完美課程的人。(p351)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sekha,sekkha(cp.Sk.waiksa; fr.siks,sikkhati),【陽】有學,學習者,在完美課程的人(belonging to training)。A.3.84./I,231.:“Sikkhatīti kho,bhikkhu,tasmā sekhoti vuccati.Kiñca sikkhati? Adhisīlampi sikkhati,adhicittampi sikkhati,adhipaññampi sikkhati.”(比丘!‘他學習’;由於它,他被叫做:‘有學’。他學什麼?他既學增上戒,亦學增上心,亦學增上慧。比丘!‘他學習’;由於它,他被叫做:‘有學’。) SA.4.23./I,183.:Sekhoti sīlādīni sikkhamāno sakaraṇīyo.( ‘有學’即戒等、學習、仍然須要學習的人) S.45.13.:“Idha,bhikkhu,sekkhāya sammādiṭṭhiyā samannāgato hoti …pe… sekkhena sammāsamādhinā samannāgato hoti.Ettāvatā kho,bhikkhu,sekkho hotī”ti.(比丘!於此處具足有學之正見…具足有學之正定。比丘!如是者,故為有學。) S.47.26.具壽阿那律說:“Catunnaṁ kho,āvuso,satipaṭṭhānānaṁ padesaṁ bhāvitattā sekho hoti”.(友!因修習四念處之範圍,故為‘有學’。)S.48.53.:Idha,bhikkhave,sekho bhikkhu ‘Idaṁ dukkhan’ti yathābhūtaṁ pajānāti,‘Ayaṁ dukkhasamudayo’ti yathābhūtaṁ pajānāti,‘Ayaṁ dukkhanirodho’ti yathābhūtaṁ pajānāti,‘Ayaṁ dukkhanirodhagāminī paṭipadā’ti yathābhūtaṁ pajānāti--ayampi kho,bhikkhave,pariyāyo yaṁ pariyāyaṁ āgamma sekho bhikkhu sekhabhūmiyaṁ ṭhito ‘sekhosmī’ti pajānāti”.(諸比丘!此有學之比丘,對此為苦亦如實知,此為苦集亦如實知,此為苦滅亦如實知,此為順苦滅道亦如實知。諸比丘!有此理趣,依此理趣故,有學之比丘住有學地,知:我為有學。)雜761經:「(有)學正見成就,學正誌、正語、正業、正命、正方便、正念、正定成就,是名為(有)學。」(cf.S.45.13)雜976經(cf.別雜210經):「隨時學增上戒,學增上意,學增上慧。」《瑜伽師地論》卷第六十六:「雲何學法?謂或預流或一來或不還有學補特伽羅,若出世、有為法,若世間善法,是名學法。何以故,依止此法於時時中。精進修學增上戒學、增上心學、增上慧學故。」(T30.668.1) Dhp.v.45.︰sekho dhammapadaṁ sudesitaṁ,kusalo puppham iva pacessati.(有學說法句,有如花匠編制花圈)。亦即「有學」(證得須陀洹道至阿羅漢道)已知法、見法,所以說法自然巧妙。
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
sekha:a 'noble learner',a disciple in higher training,i.e.one who pursues the 3 kinds of training (sikkhā,q.v.),is one of those 7 kinds of noble disciples who have reached one of the 4 supermundane paths or the 3 lower fruitions (s.ariya-puggala),while the one possessed of the 4th fruition,or Arahatta-phala,is called 'one beyond training' (asekha,lit.'no more learner').The worldling (puthujjana,q.v.) is called 'neither a noble learner,nor perfected in learning' (n’eva-sekha-nāsekha).Cf.Pug.23-25.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sekha:[m.] a learner; one who is in the course of perfection.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sekha,(& sekkha) [cp.Sk.śaikṣa; fr.siks,sikkhati] belonging to training,in want of training,imperfect Vin.I,17,248; III,24; Dhs.1016; one who has still to learn,denotes one who has not yet attained Arahantship D.II,143; M.I,4,144; A.I,63; Pug.14; It.9 sq.,53,71; Sn.970,1038=S.II,47; definition A.I,231; S.V,14,145,175,229 sq.,298,327; Nd1 493 (sikkhatī ti sekkho,etc.) =Nd2 689; VbhA.328.s.pāṭipadā the path of the student M.I,354; III,76,300; s.sīla the moral practice of the student A.I,219 sq.; II,6,86 sq.; asekha not to be trained,adept,perfect Vin.I,62 sq.; III,24; Pug.14 (=arahant).See asekha

--bala the strength of the disciple,of five kinds A.II,150.--sammata esteemed to be under discipline,educated Vin.IV,179.(Page 722)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SEKHA:=SEKKHA[m] người học giả,người đang đi đến nơi hoàn toàn là bậc thánh hữu tận
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sekha:bậc hữu học
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sekha:ေသခ ေသကၡ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,