Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
seda:m.[Sk.sveda<svid] 汗,流汗.-āvakkhitta 使流汗.-kamma,-mocana-kamma 発汗法.
パーリ語辞典 水野弘元著
seda:m.[Sk.sveda<svid] 汗,あせ.-āvakkhitta 汗で得られた.-kamma,-mocana-kamma 発汗法.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Seda,【陽】 汗,排汗。 ~ka,【形】 出汗的,排出的。 ~na,【中】 蒸(饅頭等)。 ~avakkhitta,【形】 滿身大汗的。(p352)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Seda,【陽】汗,排汗(汗腺位於真皮內,全身汗腺有三百多萬條(《清凈道論》說︰九萬九千的毛孔出不凈的汗汁),每個汗腺都經由一條短的汗管連到皮表的小孔,稱作「汗孔」。當人體過熱時,就會在皮膚上見到汗。一個人一天排汗量約1000c.c.,炎熱天甚至高達7000c.c.)。sedaka,【形】出汗的,排出的。sedana,【中】蒸(饅 頭等)。sedāvakkhitta,【形】滿身大汗的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
seda:[m.] sweat; perspiration.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Seda,[Vedic sveda,fr.svid,cp.Av.xvaēda,Gr.i)drwζ,Lat.sudor,Ags.svāt=E.sweat] sweat D.II,293; A.II,67 sq.; It.76; Sn.196; J.I,118,138,146,243; in detaiḷ (physiologically) at Vism.262,360; VbhA.66,245; sweating for medicinal purposes,mahā° a great steambath; sambhāra° bringing about sweating by the use of herbs,etc.; seda-kamma sweating Vin.I,205.-- pl.sedā drops of perspiration DhA.I,253.

--âvakkhitta earned in the sweat of the brow A.II,67 sq.,III,45,76; IV,95,282.--gata sweat-covered,sweating VvA.305.--mala the stain of sweat J.III,290; VbhA.276.--yūsa sweat Vism.195.(Page 723)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SEDA:[m] mồ hôi,đổ mồ hôi --ka [a] sự đổ mồ hôi,toát mồ hôi --na [nt] nấu bằng hơi nước --āvakkhitta [a] xông hơi,đầy mồ hôi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
seda:mồ hôi
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
seda:ေသဒ (ပ) (√သိဒ္+ဏ)
ေခၽြး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,