Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
seṭṭha:a.[Sk.śreṣṭha] 最上的,最勝的,殊勝的.
パーリ語辞典 水野弘元著
seṭṭha:a.[Sk.śreṣṭha] 最上の,最勝の,殊勝の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Seṭṭha,【形】 最初的,優良的。 ~tara,【形】 更優良的。 ~sammata,【形】被認為最好的。(p351)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Seṭṭha,【形】最初的,優良的。seṭṭhatara,【形】更優良的。seṭṭhasammata,【形】被認為最好的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
seṭṭha,(adj.),foremost; excellent.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Seṭṭha,best,excellent D.I,18,99; S.III,13; Sn.47,181,822,907; Dh.1,26; J.I,443; Nd1 84=Nd2 502 (with syn.); J.I,88; cp.seṭṭhatara J.V,148.

--kamma excellent,pious deeds Mhvs 59,9.--sammata considered the best J.III,111.(Page 722)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SEṬṬHA:[a] trước nhất,ngon nhất --tara [a] càng ngon nhất --sammata [a] xem như tốt nhất
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
seṭṭha:cao cả
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
seṭṭha:ေသ႒ (ပ)
ျမင့္ျမတ္ေသာ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
seṭṭha:ေသ႒ (တိ)
ျမင့္ျမတ္ေသာ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,