Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
savitakka:a.[sa-vitakka] 尋あり,有尋,有覚の.-duka 有尋二法.-savicāra 有尋有伺,有覚有観.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Savitakka,【形】 有尋的,有推理陪伴的。(p335)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Savitakka,【形】有尋的,有推理陪伴的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
savitakka:[adj.] accompanied by reasoning.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Savitakka,accompanied by reasoning D.I,37 etc.,in the formula of the first Jhāna.See vitakka.(Page 700)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAVITAKKA:[a] luôn cả sự suy tầm
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
savitakka:hữu tầm
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
savitakka:သ-ဝိတကၠ (တိ)
ၾကံစည္ျခင္းႏွင့္ တကြေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,