Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
savana:① n.[=savaṇa<suṇāti śru] 耳; 聞,聴聞.dhammassa savanato 法の聴聞より,法を聞くが故に.-ānuttariya 聞無上.-saṃsagga 聞交,聴聞の交際.② n.[<savati sru] 流れ.-gandha 流れる(悪)臭.③ n.[<savati su] 発生,出生,生産.cf.pasavana.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Savana,【中】 流動。(p334)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Savana,【中】流動。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
savana:[nt.] flowing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Savana,2 (nt.) [fr.savati] flowing Dh.339; J iv.288; v.257; savana -- gandha of the body,having a tainted odour Th.2,466.(Page 699)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Savana,1 (nt.) [fr.śru:see suṇāti] 1.the ear Sn.1120; Miln.258.-- 2.hearing D i.153,179; A i.121; S i.24; Vin i.26; Sn.265,345; Dh.182; J i.160,250; Miln.257; Nd1 188.sussavanaŋ sāvesi she made me hear a good hearing,she taught me a good thing J i.61; savanaṭṭhāne within hearing J iv.378.dhamma˚ hearing the preaching of the Dhamma Vin i.101 etc.(Page 699)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAVANA:[nt] nước chảy (đang lớn)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
savana:sự nghe
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
savana:သဝန (တိ) (√သု+ယု)
ယိုစီးသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
savana:သဝန (ပ)
နား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
savana:သဝန (န) (√သု+ယု)
ၾကားျခင္း။ နာၾကားျခင္း။ နားေထာင္ျခင္း။
ဓမၼႆဝန၊ တရားနာျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,