Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sattu:① m.[Sk.śatru] 敵.pl.acc.sattavo.② m.[=satthu,Sk.śaktu] 小麦粉,麦粉,麦菓子,麦餅.-āpaṇa パン屋.-pasibbaka,-bhasta 麦粉袋.
《水野弘元-巴利語辭典-勘誤表》 Bhikkhu Santagavesaka 覓寂尊者
sattu:原:小麥粉;麥菓子;麥餅 訂正:(2)、炒谷粉(五種主食之一) 頁碼:第287頁
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
sattu:炒糧。——由七谷經烘炒而成;也包括將稻谷炒後所搗成的粉。
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sattu,【陽】 敵人,炒過的面粉。 ~bhastā,【陰】 充滿炒過的面粉的皮袋。(p316)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sattu,【陽】敵人,炒過的面粉。sattubhastā,【陰】充滿炒過的面粉的皮袋。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sattu:[m.] an enemy; parched flour.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sattu,2 [cp.Sk.śaktu] barley-meal,flour Vin.II,116 (satthu); Nd1 372; J.III,343 sq.; Pv III,13; Dhs.646.

--āpaṇa baker’s shop J.VI,365.--pasibbaka flour sack; °bhasta id.J.III,346.(Page 673)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sattu,1 [Vedic śatru] an enemy J.V,94 (Acc.pl.sattavo); Vism.234 (°nimmathana).(Page 673)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sattu:An enemy
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sattu:Barley meal,or flour generally,also a cake made of meal
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SATTU:[m] quân dịch,bột khô --bhastā [f] túi da đầy bột khô
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
sattu:bánh làm bằng bột ngũ cốc chữ này cũng để gọi một thứ bột có trộn nghệ dùng để giữ kim may khỏi rỉ sét
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sattu:သတၱဳ (ပ) (√သၪၨ္+တု)
မုန္႔မႈန္႔။ မုန္႔ညက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sattu:သတၱဳ (ပ)
ရန္သူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,