Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
satthu:=sattu②.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
satthu,satthunā,satthuno:→satthar
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Satthu,【陽】 老師,主人,佛陀。(p316)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Satthu,(satthar)(梵wāstr),【陽】(大)師(經中說的是指佛陀),主人。atthi satthari pasādo,是凈信於師尊者。【陽.單.主】satthā。【陽.復.主】satthā﹐sattharo。《雜阿含130經》︰「如求大師,如是勝師者,順次師者,教誡者,勝教誡者,順次教誡者,通者,廣通者,圓通者,導者,廣導者,究竟導者,說者,廣說者,順次說者,正者,伴者,真知識者,親者,湣者,悲者,崇義者,安慰者,崇樂者,崇觸者,崇安慰者,欲者,精進者,方便者,勤者,勇猛者,固者,強者,堪能者,專者,心不退者,堅執持者,常習者,不放逸者,和合者,思量者,憶念者,覺者,知者,明者,慧者,受者,思惟者,梵行者,念處者,正勤者,如意足者,根者,力者,覺分者,道分者,止者,觀者,念身者,正憶念者,亦復如是。」(60個名稱,參見《瑜伽師地論》卷八三,大正30.760.)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
satthu:[m.] teacher; master,the Buddha.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Satthu,see sattu2; satthu° see satthar (Page 674)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SATTHU:[m] thầy tổ,đức Phật
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
satthu:သတၳဳ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,