Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sattha:① n.[Sk.śastra<śas切る] 刀,剣,刀剣,刀杖.-ādāna 執刀,執剣.-antara-kappa 刀中劫,刀杖劫.-kamma 手術.-kāraka,hāraka 暗殺者,刺客.-bhaya 刀剣の畏怖.-mala 剣の錆(さび).-vaṇijjā 刀剣商.② n.[Sk.śāstra<śās 教ゆ] 学問,学術; 書典.③ m.[Sk.sārtha,sa-attha] 隊商,商主,旅商.-gamanīya 隊商路.-pati 隊商主.-vāsa 野営.-vāha 隊商主,隊商指導者.④ a.[sāsati śās の pp.] 教えたる.⑤ a.[sasati śas の pp.] 殺された.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sattha,【中】 1.科學,藝術,知識。 2.刀,槍矛。 【陽】 3.(在沙漠或危險地區結伴而行的)旅行隊,商隊。 ~ka,【中】 小刀。 ~kamma,【中】外科手術。 ~kavāta,【陽】 刺骨的痛苦。 ~gamanīya,【形】 旅行隊要經過的(路徑)。 ~vāha,【陽】 旅行隊的領袖。(p316)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sattha,【中】1.科學,藝術,知識。2.刀,槍矛。【陽】3.在沙漠或危險地區結伴而行的)旅行隊,商隊。SA.1.53./I,93.︰satthoti saddhiṁcaro,jaṅghasattho vā sakaṭasattho vā.(商隊︰同行的商隊、步行的商隊、四輪馬車的商隊。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sattha:[nt.] 1.a science; an art; a lore.2.a knife; a lance.(m.),3.a caravan.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sattha,6 [cp.Sk.śvasta,śvas] breathed:see vissattha.(Page 674)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sattha,5 (adj.) [wrong for satta=śakta] able,competent J.III,173 (=samattha C.).(Page 674)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sattha,4 [pp.of sāsati; śās] told,taught J.II,298 (v.l.siṭṭha).(Page 674)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sattha,3 [sa3+attha; Sk.sārtha] a caravan D.II,130,339; Vin.I,152,292; Nd1 446; Dh.123 (appa° with a small c.),Miln.351.

--gamanīya (magga) a caravan road Vin.IV,63.--vāsa encampment D.II,340,344.--vāsika & °vāsin caravan people J.I,333.--vāha a caravan leader,a merchant D.II,342; Vv 847 (cp.VvA.337); leader of a band,teacher; used as Ep.of the Buddha S.I,192; It.80,108; Vin.I,6.In exegesis of term Satthā at Nd1 446=Nd2 630=Vism.208.(Page 674)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sattha,2 (nt.) [cp.Vedic śāstra,fr.śās to teach] a science,art,lore Miln.3; SnA 327,447.--vāda° science of right belief SnA 540; sadda° grammar SnA 266; supina° dream-telling SnA 564.(Page 674)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sattha,1 (nt.) [cp.Vedic śastra,fr.śas to cut] a weapon,sword,knife; coll.“arms” D.I,4,56; Sn.309,819 (expld as 3:kāya°,vacī°,mano°,referring to A.IV,42,at Nd1 151); J.I,72,504; Pv III,102; SnA 458 (°mukhena); PvA.253.Often in combn daṇḍa+sattha (cp.daṇḍa 4),coll.for “arms,” Vin.I,349; D.I,63; A.IV,249; Nd2 576.--satthaṁ āharati to stab oneself S.I,121; III,123; IV,57 sq.

--kamma application of the knife,incision,operation Vin.I,205; SnA 100.--kāraka an assassin Vin.III,73.--vaṇijjā trade in arms A.III,208.--hāraka an assassin Vin.III,73; S.IV,62.(Page 674)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SATTHA:[nt] văn phạm,nghệ thuật của lời nói
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SATTHA:[nt] khoa học,nghệ thuật,kỹ thuật,cái dao,giáo thương,học thức [m] 1 đoàn xe hay bộ hành họp nhau lại đi qua chỗ nguy hiểm (sa mạc) --ka [nt] dao nhỏ --kamma [nt] nghệ thuật mổ xẻ --kavāta [m] đau như cắt gamanīya [a] con đường phải đi qua bằng đoàn xe hay bộ hành --vāha [m] người hướng dẫn đoàn lữ hành
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sattha:có nghĩa lý
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sattha:သတၳ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√သသ္+တ)
အသက္ရွဴအပ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sattha:သတၳ (တိ)
တတ္စြမ္းႏိုင္သည္။သတၱ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sattha:သတၳ (ပ)
လွည္းကုန္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sattha:သတၳ (တိ) (သ+အတၳ)
အက်ိဳး ရွိသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sattha:သတၳ (န) (√သာသ္)
က်မ္းဂန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sattha:သတၳ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√သာသ္+တ)
သင္ျပအပ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sattha:သတၳ (န) (√သသ္)
လက္နက္။ သန္လ်က္။ ဓားငယ္။ ညႇဥ္းဆဲျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,