Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Satimā,(fr.sati),具念(單.具格)。DA.22./III,758.︰Satimāti kāyapariggāhikāya satiyā samannāgato.(具念︰具有(在)身攝受身之(正)念。SA.1.20./I,47.︰Satimāti iminā vāyāmasatisamādhayo gahitā.(具念︰以念與定精進收攝。) satimato,具念(陽.單.與格,adj.)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
satimā: 有覺知的
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
satimā:Of retentive memory or active mind,thoughtful,reflecting
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
satimā:có chánh niệm
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
satimā:သတိ-မာ (တိ)
သတိ ရွိသည္။ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။ တရားေတာ္ကို ေအာက္ေမ့ျခင္း ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,