Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sata:① num.n.a.[Sk.śataṃ] 百,多くの.nom.sg.sataṃ; pl.satā,satāni.-pala 百 pala (カラット).-puññalakkhaṇa 百福相.-rājikā (砂金の)百粒.-vallikā 百蔓.-sahassa,-sahassima 百千,十万.-sahassī-lokadhātu 百千世界.② a.[sarati smṛ の pp.,Sk.smṛta] 憶念せる,念の,念あり,具念,正念の.③ a.[=sat<as の ppr.] 正,善,妙の.-dhamma 正法の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sata,【中】 百。 ~ka,【中】 百位一夥,百個一組。 ~kkaku,【形】 有百個突出部分的(雲朵)。 ~kkhattuŋ,【副】 百次。 ~dhā,【副】 百方。~pāka,【中】 為百次治療的藥(油)。 ~puññalakkhaṇa,【形】 有百福相的。 ~porisa,【形】 有百人的高度。 ~sahassa,【中】 十萬〔直譯:百千,但漢語不這樣寫,漢語的寫法是:十萬〕。(p315)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sata,【形】 深切註意的,有意識的。(p315)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sata,2(‹sar(smr)記得;pp.of sarati(= sumarati),of cp.BSk.smrta AvW.I,228; II.197),記憶、正念(remembering,mindful,conscious)。【中】具正念者,真人。【形】深切註意的,有意識的。satasampajāna,正念正知。satokārin,修習正念者(cultivator of sati,Pṭs.I,175.)。sussata,正念好者。dussata,正念不好者。KhA.181.︰Sataṁ pasatthāti sappurisehi Buddhapaccekabuddhabuddhasāvakehi aññehi ca devamanussehi pasatthā.(稱贊真人︰對真人、對佛陀、獨覺、佛陀的聖弟子,以及天人(聖弟子)的稱贊(稱贊戒德等功德)。)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sata,1,【中】百。sataka,【中】百位一夥,百個一組。satakkaku,【形】有百 個突出部分的(雲朵)。satakkhattuṁ,【副】百次。satadhā,【副】百方。satapāka,【中】為百次治療的藥(油)。satapuññalakkhaṇa,【形】有百福相的。sataporisa,【形】有百人的高度。satasahassa,【中】十萬(百千)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sata:[adj.] mindful; conscious.(nt.),a hundred.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sata,2 [pp.of sarati,of smṛ,cp.BSk.smṛta AvŚ I.228; II,197] remembering,mindful,conscious D.I,37; II,94; III,49,107,222,269; M.I,520 (su-ssata & dus-sata); S.IV,211; A.III,169 (+sampajāna),325; IV,311; Sn.741; Dhs.163; DA.I,211.-- satokārin cultivator of sati Ps.I,175.(Page 672)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sata,1 (num.card.) [Vedic śataṁ; cp.Av.sat∂m,Gr.e(-katόn,Lat.centum; Goth.hund=hundred; Idg.*kmtóm fr.dkm̊tóm (=decem),thus ultimately the same as daśa,i.e.decad (of tens)] a hundred,used as nt.(collect.),either --° or as apposition,viz.gāma-sataṁ a hundred (ship of) villages DhA.I,180; jaṭila-satāni 100 ascetics Vin.I,24; jāti° D.I,13; or gāthā sataṁ 100 stanzas Dh.102.-Often in sense of “many” or “innumerable,” e.g.°kaku,°raṁsi,etc.; cp.°satāni bahūni J.IV,310,311.

--kaku having a hundred corners,epithet of a cloud A.III,34=S.I,100 (v.l.sattakatu) see J.P.T.S.1891--93 p.5.--patta the Indian crane (or woodpecker?) J.II,153; 388; Miln.404.--padī a centipede A.II,73; III,101,306; IV,320; V,290; Vin.II,110,148; Miln.272.--pala (Th.1,97) see pala.--pāka (-tela) oil mixture,worth 100 pieces J.IV,281; DhA.II,48; III,311; see also pāka.--puñña 100,i.e.innumerable merits Vism.211.--pupphā Anethum sowa,a sort of dill or fennel J.VI,537.--porisa of the height of a hundred men,extremely high,attribute of a hell Vv 52,12 sq.; name of a hell J.V,269.--mūlī Asparagus racemosus Abhp 585.--raṁsi “having 100 rays,” the sun Sdhp.590; J.I,44.--rasabhojana food of 100 flavours DhA.III,96 (v.l.all pass,satta°) --vaṅka a kind of fish Abhp 672.--vallikā an under-garment,arranged like a row of jewelry Vin.II,137.--sahassa one hundred thousand J.II,20; Miln.88; 136; DhA.II,86.--sahassima id.S.II,133.(Page 672)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SATA:[nt] một trăm --ka [nt] nhóm của một trăm --kkaku [a] có 100 máy chiếu sáng --kkhattuṃ [ad] 100 lần --dhā [ad] trong 100 phương cách đường lối --pāka [nt] (dầu ) nấu lọc bằng trăm lần --puññalakkahapa [a] có dấu hiệu rất nhiều của phước đức --porisa [a] chiều cao lối 100 người --sahassa [nt] một trăm ngàn
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SATA:[a] chú tâm,có ý ghi nhớ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sata:ức niệm,có chánh niệm
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
sata:သတ
ဘူ = သာတေစၥ-မျပတ္မစဲ ျမဲျခင္း၌။ သတတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sata:သတ (တိ)
အခါခပ္သိမ္း ရွိသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sata:သတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√သ႐္+တ)
ေအာက္ေမ့ မွတ္သားအပ္သည္။ သတိ ရွိသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sata:သတ (န)
တစ္ရာ။ အရာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,