Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sassata:a.[Sk.śaśvat] 常,常恒の,常住の.f.abl.sassatiyā,loc.sassatāyaṃ 永久に.-ucchedadiṭṭhi 常断見.-kāya 常住身.-diṭṭhi 常見.-bhāva 常住の状態.-vāda,-vādin 常住論者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sassata,【形】 永恒的。 ~diṭṭhi,【陰】 ~vāda,【陽】 常見(持永恒主義,與‘斷見’相反的)。 ~vādī,【陽】 信仰常見者(持永恒主義者)。(p335)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sassata,【形】永恒的。sassatadiṭṭhi,【陰】sassatavāda,【陽】常見(持永恒主義,與‘斷見’ sassatadiṭṭhi相反的)。sassatavādī,【陽】信仰常見者(持永恒主義者)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sassata:[adj.] eternal.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sassata,(adj.) [Vedic śaśvat] eternal,perpetual D.I,13; III,31 sq.,137 sq.; M.I,8,426; A.I,41; Dh.255; Dhs.1099; J.I,468; Miln.413; DA.I,112; dhuvasassata sure and certain Bu II.111 sq.=J.I,19; sassatiyā for ever,Sn.1075; a-sassata J.V,176; VI,315; sassatāyaṁ adv.(Dat.) for ever (?) J.I,468; V,172; Fausböll takes it=sassatā ayam (following the C.),and writes sassat’āyaṁ.

--diṭṭhi eternalism,the doctrine that soul and world are eternal Dhs.1315; S.II,20; III,98; Nett 40,127.--mūla eternalist Dpvs 6,25.--vāda an eternalist,eternalism D.I,13; III,108; S.II,20; III,99,182; IV,400; Pug.38; DA.I,104 sq.; Ps.I,155; VbhA.509.--vādin eternalist Nett 111; Mhbv 110.(Page 700)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SASSATA:[a] trường tồn --diṭṭhi [f] thường kiến --vādà [m] trường cửu kiến --vādī [m] người thường kiến
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sassata:thường còn
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sassata:သႆတ (တိ)
ျမဲသည္။ထာဝရ တည္သည္။ အျမဲ တည္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,