Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sasaṅkhāra:a.[sa-saṅkhāra] 有行の,共行の,行ある.-parinibbāyin 有行般涅槃者.-samāpatti 行等至.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sasaṅkhāra,(sa+saṅkhāra)﹐【陽】加行。
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sasaṅkhāra:hữu trợ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sasaṅkhāra:သ-သခၤါရ (တိ)
ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ တကြေသာ။ ျပဳျပင္စီရင္တတ္ေသာ အေၾကာင္းရွိေသာ။ တိုက္တြန္းျခင္းႏွင့္ တကြေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,