Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
saraṇa:① n.[Sk.śaraṇa] 帰依,帰依所,隠家.saraṇaṃ upeti,~ṃ gacchati,~ṃ yāti 帰依所に行く,帰依す.-āgamana,-gamana 帰依.-gāmin 帰依所に至る.-ttaya 三帰依.-sīla (三)帰戒.② a.[sa-raṇa] 有諍の.-duka 有諍二法.③ n.[<sarati smṛ] 憶念,憶持.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
saraṇa:皈依,或歸依,依靠;庇護所,避難所。皈依的對象有三,稱為“三皈依”(tisaraṇa)或“皈依三寶”。三寶,即佛(buddha)、法(dhamma)、僧(saṅgha)。皈依三寶是指以佛、法、僧作為皈依處或庇護所。
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Saraṇa,【中】 歸依,保護,幫忙,避難所,庇護所。 ~ṇāgamana,【中】 歸依。(p333)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saraṇa,3 (‹smr; i.e.sarati2)【中】記得(remembrance)。saraṇatā (f.) remembering.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saraṇa,2 (sa+raṇa),【形】諍,伴隨爭端(concomitant with war)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saraṇa,1 (cp.Vedic waraṇa protection,shelter,house,warman id.; wālā hall),Saraṇa,【中】歸依,保護,幫忙,避難所,庇護所(shelter,house; refuge,protection; especially the three refuges-the Buddha,the Dhamma,and the Brotherhood;常用的動詞:upeti,gacchati,yāti)。saraṇāgamana,【中】歸依。 【反】asaraṇa,asaraṇībhūta﹐無保護。 佛教常用的三歸依文如下︰(第二、三遍,或開頭加上︰Dutiyam’pi(第二遍)、Tatiyam’pi(第三遍)) Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi. 佛 皈依 我去 菩湯 沙拉曩 鵝恰密 ( 我皈依佛 ) Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi. 法 皈依 我去 湯忙 沙拉曩 鵝恰密 ( 我皈依法 ) Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi. 僧 皈依 我去 三康 沙拉曩 鵝恰密 ( 我皈依僧 )
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
saraṇa:[nt.] protection; help; refuge; a shelter.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Saraṇa,3 [fr.smṛ i.e.sarati2] (nt.) remembrance; --tā (f.) remembering Dhs.14,23; Pug.21,25.(Page 697)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Saraṇa,2 (adj.) [sa+raṇa] concomitant with war Dhs.1294; DhsA.50.(Page 697)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Saraṇa,1 (nt.) [cp.Vedic śaraṇa protection,shelter,house,śarman id.; śālā hall; to Idj.*kel to hide,as in Lat.celo,Gr.kalu/ptw to conceal,Oir.celim,Ohg.Ags.helan,Goth.huljan to envelop; Ohg.hella=E.hell; also E.hall,and others] shelter,house Sn.591; refuge,protection D.III,187; Sn.503; J.II,28; DA.I,229; especially the three refuges-the Buddha,the Dhamma,and the Brotherhood-A.I,56; D.I,145; J.I,28; usually combined with verbs like upeti Vv 532; Sn.31; gacchati D.I,116; A.III,242; Vin.I,4; Dh.190; Sn.p.15,25; It.63; or yāti Sn.179; Dh.188; asaraṇa,asaraṇībhūta without help and refuge Miln.148.See leṇa 2.

--āgamana=°gamana D.I,146; SnA 42,157.--gamana (nt.) taking refuge in the three Saraṇas Vin.III,24; S.IV,270.(Page 697)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SARAṆA:[nt] cầu cứu,giúp đỡ,núp ẩn,quy y,bảo hộ --nāgamana [nt] xin nương nhờ,xin quy y
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
saraṇa:hữu tranh
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
saraṇa:hữu y,hữu tranh
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saraṇa:သရဏ (န) (√သရ္+ယု)
ေလွ်ာက္ျခင္း။ ေလွ်ာသြားျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saraṇa:သရဏ (န) (√သရ္+ယု)
စစ္ႏွင့္တကြေသာ။ ေအာက္ေမ့ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saraṇa:သရဏ (တိ) (သ+ရဏ)
ရာဂစေသာ ကိေလသာႏွင့္ တကြေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saraṇa:သရဏ (န) (√သရ္+ယု)
ကိုးကြယ္ရာ။ လဲေလ်ာင္းရာ။ ကိုးကြယ္လဲေလ်ာင္းရာျဖစ္ေသာ ရတနာသံုးပါး။
သရဏံ ဂစၧဟိ၊ ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ေလာ့။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,