Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
saraṇīya:n.[sarati smṛ の grd.] 憶持すべき.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Saraṇīya,【形】 應該記得的。(p333)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saraṇīya,(grd.formation fr.saraṇa2),【形】【中】應該記得的(something to be remembered ),寒喧。cha sārāṇīyā dhammā﹐六和敬法、六可念法、六慰勞法(mettākāyakamma,mettāvacīkamma,mettāmanokamma,sādhāraṇabhogitā,sīlasāmaññatā,dhiṭṭhisāmaññatā),身業、慈語業、慈意業、所獲得與同梵行者俱、戒同、見同(Vin.V.92~93; D.33./III,245.; A.6.11/III,288 ~ 289.)。《中阿含196經》︰「慈身業(口業、意業)向諸梵行,法是慰勞法、愛法、樂法,令愛令重,令奉令敬,令修令攝,得沙門,得一心,得精進,得涅盤。雲雲。」(T1.755b)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
saraṇīya:[adj.] fit to be remembered.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Saraṇīya,(nt.) [grd.formation fr.saraṇa2] something to be remembered A.I,106.(Page 697)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SARAṆĪYA:=SĀRĀNĪYA [a] nên,đáng ghi nhớ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saraṇīya:သရဏီယ (တိ) (√သရ္+အနီယ)
ေအာက္ေမ့ဖြယ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,