Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sarāga:a.[sa-rāga] 有貪の,貪ある.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sarāga,【形】 好色的。(p333)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sarāga,(sa有+rāga染),【形】有染的(connected with lust,passionate)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
sarāga: 有貪的【〔反〕vitarāga】
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sarāga:[adj.] lustful.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sarāga,(adj.) [sa3+rāga] connected with lust,passionate D.I,79; II,299; M.I,59; Vism.410.(Page 698)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sarāga:hữu tham,hữu ái tham
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sarāga:သ-ရာဂ (ပ)
ရာဂရွိေသာ သူ။
သရာဂါယ၊ တပ္ျခင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္ေစျခင္းငွာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sarāga:သ-ရာဂ (တိ)
တပ္ျခင္းႏွင့္ တကြေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,