Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sappaṭigha:a.[sa-paṭigha] 有對的.-duka 有對二法.-rūpa 有對色.
パーリ語辞典 水野弘元著
sappaṭigha:a.[sa-paṭigha] 有対の.-duka 有対二法.-rūpa 有対色.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sappaṭigha,【形】 可連絡的。(p320)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sappaṭigha,(sa有+paṭigha對、礙),【形】可觸及的,有對的,有質礙的,撞擊的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sappaṭigha:[adj.] dangerous; harmful.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sappaṭigha,(adj.) [sa3+paṭigha] producing reaction,reacting D.III,217; Dhs.597,617,648,1089; DhsA.317; Vism.451.(Page 680)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sappaṭigha:hữu đối chiếu
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sappaṭigha:သ-ပၸဋိဃ (တိ)
ထိပါးျခင္းႏွင့္ တကြေသာ။ ဆန္႔က်င္ဘက္ ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,