Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sappītika:a.[sa-pīti-ka] 喜樂.-ārammaṇa 有喜所縁.-jhāna 禪悅.-duka 有喜二法.-samādhi 三摩地.-sukha 有喜樂.
パーリ語辞典 水野弘元著
sappītika:a.[sa-pīti-ka] 喜ある.-ārammaṇa 有喜所縁.-jhāna 有喜禅.-duka 有喜二法.-samādhi 有喜定.-sukha 有喜の楽.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sappītika,【形】 有歡喜陪伴的。(p320)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sappītika,【形】有歡喜陪伴的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sappītika:[adj.] accompanied by joy.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sappītika,(adj.) [sa3+pīti+ka] accompanied by the feeling of joy,joyful A.I,81; J.I,10; Vism.86 (opp.nippītika).(Page 680)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAPPĪTIKA:[a] luôn có sự vui thích
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sappītika:hữu hỷ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sappītika:သ-ပၸီတိက (တိ)
ပီတိႏွင့္ တကြေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,