Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sappāya:a.n.[<saṃ-pa-i.cf.BSk.sāmpreya<saṃ-pra-i] 適當的,有效益,隨順的,有益.-āsappāya適當與不當.-kārin 隨順,利益他人.-kiriyā 適切作,保健.
パーリ語辞典 水野弘元著
sappāya:a.n.[<saṃ-pa-i.cf.BSk.sāmpreya<saṃ-pra-i] 適当なる,験ある,随応の,有益.-āsappāya 適切と不適切.-kārin 随応作,作益.-kiriyā 適切作,摂生.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sappāya,【形】 有益的,健康的,適當的。 ~tā,【陰】 有益。(p320)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sappāya,【形】有益的,健康的,適當的,順益的。sappāyatā,【陰】有益。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sappāya:[adj.] beneficial; wholesome; suitable.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sappāya,(adj.) [saṁ+pā (=pra+ā)+i,cp.pāya.The corresponding BSk.form is sāmpreya (=saṁ+pra+i,with guṇa),e.g.AvŚ I.255; III,110] likely,beneficial,fit,suitable A.I,120; S.III,268; IV,23 sq.,133 sq.(Nibbāna° paṭipadā); J.I,182,195; II,436 (kiṁci sappāyaṁ something that did him good,a remedy); Vin.I,292,302; Miln.215 (sappāyakiriyā,giving a drug).nt.something beneficial,benefit,help Vism.34,87 (°sevin); VbhA.265 (various),271 (°kathā).-- Ten sappāyas & 10 asappāyas at DhsA.168.-- sappāyâsappāyaṁ what is suitable,and what not J.I,215,471; used as the last part of a compound,meaning what is suitable with reference to:senāsanasappāya (nt.) suitable lodgings J.I,215.(Page 680)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAPPĀYA:[a] thuận lợi,có lợi ích,bổ khoẻ,hợp vệ sinh --tā [f] sự bổ khỏe
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sappāya:thích hợp
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sappāya:သပၸါယ (တိ)
ေလ်ာက္ပတ္သည္။ သင့္ေလ်ာ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sappāya:သပၸါယ (န)
ေလ်ာက္ပတ္ျခင္း။ သင့္ေလ်ာ္ျခင္း။
န သပၸါယံ ကေရာထ၊ ေလ်ာက္ပတ္ျခင္းကို မျပဳကုန္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,