Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sapattabhāra:a.[sa-patta-bhāra] 承擔責任,只承擔自己的責任.
パーリ語辞典 水野弘元著
sapattabhāra:a.[sa-patta-bhāra] 翼の荷を有する,翼だけを運ぶ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sapattabhāra,【形】 以翅膀為負擔的。(p320)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sapattabhāra,((sa3+patta1+bhāra),【形】以翅膀為負擔的(with the weight of the wings,carrying one’s wings with oneself)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sapattabhāra:[adj.] having one's wings as one's whole burden.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sapattabhāra,[sa3+patta1+bhāra] with the weight of the wings,carrying one’s wings with oneself D.I,71; M.I,180,268; A.II,210; Pug.58.(Page 679)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAPATTABHĀRA:[a] chỉ có cặp cánh là gánh nặng của mình
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sapattabhāra:mang nặng đôi cánh
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sapattabhāra:သပတၱ-ဘာရ (တိ)
မိမိအေတာင္လွ်င္ ဝန္ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,