Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sapadāna:a.[sa-pada 的 pl.gen.] 次第的,順次的.acc.sapadānaṃ adv.次第地,挨家地.-cārika,-cārin 次第乞食者.-cārikaṅga 次第乞食支.
パーリ語辞典 水野弘元著
sapadāna:a.[sa-pada の pl.gen.] 次第の,順次の.acc.sapadānaṃ adv.次第に,家毎に.-cārika,-cārin 次第乞食者.-cārikaṅga 次第乞食支.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sapadāna,【形】 連續的。 ~naŋ,【副】 不斷地。 ~cārikā,【陰】 次第乞食〔十三頭陀支之一〕。(p320)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sapadāna,【形】連續的。sapadānaṁ,【副】不斷地。sapadānacārikā,【陰】次第乞食〔十三頭陀支之一〕(只托缽七家為外道行為之一,見《中部》M.12./ I,78.;M.36./I,238.;M.45./ I,307.;M.51./I,343.;M.94./ II,162.;D.8./ I,166.;D.25./ III,41.)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sapadāna:[adj.] successive.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAPADĀNA:[a] liên tiếp --naṃ [ad] không có gián đoạn,liên tục --cārikā [f] người đi xin ăn (tỳ khưu) liên tục mỗi nhà,không bỏ nhà nào
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sapadāna:သပဒါန

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,