Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sapāka:m.[cf.Sk.śvapāka] ① 屠犬者,賤民.cf.sopāka.② 植物的一種.
パーリ語辞典 水野弘元著
sapāka:m.[cf.Sk.śvapāka] ① 屠犬者,賎民.cf.sopāka.② 植物の一種.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sapāka,sopāka,【陽】 被驅逐的人,吃狗的人。(p320)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sapāka,sopāka,【陽】1.賤民(an outcast)。2.吃狗的人,屠狗的人。3.一種植物。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sapāka:[m.] an outcast; a dog-eater.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sapāka,[san+pāka; cp.Sk.śvapāka] “dog-cooker,” an outcast or Caṇḍāla J.IV,380.Cp.sopāka.(Page 680)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAPĀKA:=SOPĀKĀ [m] người đê hèn,hạ tiện,ăn thịt chó
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sapāka:သ-ပါက (ပ)
ေခြးသားစား။ ဒြန္းစ႑ား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,