Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
Santuṭṭha:Santusita m.[BSk.Saṃ-tuṣita] 刪兜率,善知足,都卒天=Tusita [六欲天の一].
パーリ語辞典 水野弘元著
santuṭṭha:a.[santussati の pp.] 満足せる,知足の,喜足者.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
Santuṭṭha,Santusita: m.[BSk.Saṁtuṣita] 刪兜率,善知足,都率天 [六欲天の一].=Tusita
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
santuṭṭha:a.[santussati の pp.] 満足した,知足の,喜足者
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Santuṭṭha,(santussati 的【過分】),已取悅,已快樂。 ~tā,【陰】 知足的狀態。(p317)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Santuṭṭha,(santussati 的【過分】),已取悅,已快樂(pleased,happy)。santuṭṭhatā,【陰】知足的狀態。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
santuṭṭha:[pp.of santussati] pleased; happy.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Santuṭṭha,[pp.of santussati] pleased,happy D.I,60,71; M.II,6; A.II,209; IV,232 sq.; V,25,67,130,154.mahā°,the greatly contented one,the Arahant DhsA.407.(Page 677)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SANTUṬṬHA:(pp của santussati) vừa lòng,vui thích thỏa mãn --tā [f] trạng thái của sự bằng lòng,tri túc
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
santuṭṭha:sự tri túc
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
santuṭṭha:သႏၲဳ႒ (တိ) (တီ-ကိတ္) (သံ√တုသ္+တ)
ေရာင့္ရဲသည္။ ေရာင့္ရဲလြယ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,