Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
santika:n.[sa-antika,BSk.〃] 付近,面前.acc.santikaṃ,loc.santike 近くに,面前に.abl.santikā 面前から.-āvacara 側近者,近侍.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Santika,【形】 接近的。 【中】 接近,出現。 santikā,從。 ~kāvacara,【形】存在附近的,親密的。(p317)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Santika,(sa2+antika),【形】接近的(vicinity,presence)。【中】接近,出現。santikā,從。santikāvacara,【形】在附近的,親密的(keeping or being near)。santikaṁ,出現(into the presence of,towards)。santike in the presence of,before,with; nibbānasantike; Instr.santikena=by,along with。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
santika:[adj.] near.(nt.),vicinity; presence.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Santika,(nt.) [sa2+antika] vicinity,presence; santikaṁ into the presence of,towards J.I,91,185; santikā from the presence of,from J.I,43,83,189; santike in the presence of,before,with D.I,79,144; Dh.32=Miln.408; Sn.379; Vin.I,12; S.I,33; J.V,467; with Acc.S.IV,74; with Abl.Mhvs 205; nibbānasantike Dh.372; Instr.santikena=by,along with J.II,301 (if not a mistake instead of santikaṁ or santike?).

--âvacara keeping or being near D.I,206; II,139; J.I,67.(Page 676)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SANTIKA:[a] gần,kế cận,hiện diện --kāvaca [a] giữ gìn cho gần,thân mật
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
santika:gần gũi,kề cận,đoạn luận
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
santika:သႏၲိက (န) (သ+အႏၲိက)
အထံ။ နီးေသာ အရပ္။
သႏၲိကံ ဂႏ႖ာ၊ အထံသို႔သြား၍။ မမ သႏၲိကာ၊ ငါ၏ အထံမွ။ သတၳဳသႏၲိေက၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,