Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
santi:① f.[Sk.śānti<śam] 寂静,寂止,寂滅.-kamma 神を寂静ならしめる行為,願かけ.-pada 寂静句,寂静の道.-vāda,-vada 寂論者.② as (ある) の pr.3pl.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Santi,【 陰】 和平, 平靜,寧靜。 ~kamma,【中】 平定,安撫的行為。 ~pada,【中】 安靜的境界。(p317)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Santi,2(‹atthi (as+a+ti)),【現.3.復】(他們)有,在,存在。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Santi,1(‹wam平息、安靜﹐梵wānti),【陰】寧靜(tranquillity),和平(peace)。santikamma,【中】平定,安撫的行為。santipada,【中】安靜的境界。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
santi:[f.] peace; calmness; tranquillity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Santi,(f.) [fr.śam,cp.Sk.°śānti] tranquillity,peace Sn.204; D.II,157; A.II,24; Dh.202.

--kamma act of appeasing (the gods),pacification D.I,12; DA.I,97.--pada “the place of tranquillity”; tranquil state,i.e.Nibbāna A.II,18; VvA.219.--vāda an advocate of mental calm Sn.845 (°vada in verse); Nd1 203.(Page 676)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
santi:Calm,tranquillity,peace; nirvāṇa; bliss; pacification,settlement
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SANTI:[f] sự thanh bình,sự yên tinh,sự vắng lặng --kamma [nt] sự thanh bình,sự hành động cho êm dịu --pada [nt] trang thái yên lặng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
santi:có,hiện có,đang có
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
santi:သႏၲိ (ဣ) (√သမ္+တိ)
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း။ ကိေလသာ၏ ၿငိမ္းရာနိဗၺာန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
santi:သႏၲိ (ဗ)
ရွိကုန္၏။အတၳိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,