Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
santhava:m.[Sk.sanstava<stu] 親交,親愛.-jāta 親しくなれる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Santhava,【陽】 親密,相識,行房。(p318)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Santhava,(‹saṁ+stu),【陽】相識(acquaintance),親密(intimacy),行房。Sn.1-12.(v.207.)︰Santhavāto‚ bhayaṁ jātaṁ,niketā jāyate rajo; Aniketamasanthavaṁ,etaṁ ve munidassanaṁ.(從親昵中產生恐懼,從家室中產生汙穢,不要親昵,不要家室,這就是牟尼的看法。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
santhava:[m.] intimacy; acquaintance; sexual intercourse.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Santhava,[fr.saṁ+stu,cp.santhuta] acquaintance,intimacy S.I,17; Sn.37,168,207,245; J.I,158; II,27,42,180; Dhs.1059; DhsA.364; DhA.I,235.Nom.pl.santhavāni Sn.844=S.III,9; J.IV,98.--°jāta having become acquainted,an acquaintance Nd1 198.--a°vissāsin intimate without being acquainted A.III,136.(Page 677)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SANTHAVA:[m] sự làm quen,sự thân mật,sự giao hoan,giao hợp
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
santhava:thân ái
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
santhava:သႏၴဝ (ပ) (သံ√ထု+အ)
မိတ္ဖြဲ႕ျခင္း။ ႏွီးေႏွာျခင္း။ စပ္ရွက္ျခင္း။ ေပါင္းေဖာ္ျခင္း။ ေပါင္းေဖာ္ယဥ္ပါးျခင္း။
အတၱေနာ ဒါေသန သဒၶႎ သႏၴဝံ ကတြာ၊ မိမိ၏ ကၽြန္ႏွင့္တကြ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းကို ျပဳ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,