Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
santa:① a.[sammati ① śam の pp.Sk.śānta] 寂静の,寂止の,寂者.sg.dat.santaye=santāya.-indriya 根寂静者.-kāya 寂静身.-gāmi 寂静に至る.-pada 寂静句,寂静境.-mānasa 意寂静.-vihāra 寂静住.-vutti 寂静の生活.② a.[sammati ② śram の pp.,Sk.śrānta] 疲れた,疲労の.③ a.[=sant,sat as の ppr.] ありつつ,現存の; 善き,正しき,善人.-sannivāsa 善土との同住.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Santa,(sammati 的【過分】) 1.已冷靜,已和平,2.已疲累,已疲乏。 【形】已存在的。 【陽】 有品德的人。 ~kāya,【形】 身體鎮定的。 ~tara,【形】更鎮定的。 ~mānasa,【形】 心沈著的。 ~bhāva,【陽】 平靜。(p317)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Santa,2(pp.of sammati2),已疲累,已疲乏(tired,wearied,exhausted)。【形】已存在的。【陽】有品德的人。santakāya,【形】身體鎮定的。santatara,【形】更鎮定的。santamānasa,【形】心沈著的。santabhāva,【陽】平靜。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Santa,1(sammati1 的【過分】)已冷靜,已和平,已寧靜(calmed,tranquil,peaceful,pure)。【中】平靜,涅盤(peace,bliss,nibbāna)。 santindriya,諸根平靜。santakāya,身體平靜。santadhamma,平靜的狀態。santabhāva,平靜的狀態。santamānasa平靜心。santavāsa,平靜的狀態。santavutti平靜的生活。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
santa: 是【atthi的〔現分〕】【〔反〕assanta:不是】
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
santa:[pp.of sammati] 1.calmed; peaceful; 2.tired; wearied.(adj.),existing.(m.),a virtuous man.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Santa,2 [pp.of sammati2] tired,wearied,exhausted Dh.60; J.I,498; Pv.II,936 (=parissama-patta PvA.127).(Page 676)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Santa,1 [pp.of sammati1] calmed,tranquil,peaceful,pure D.I,12; Vin.I,4; S.I,5; A.II,18; Sn.746; Pv IV.134 (=upasanta-kilesa PvA.230); Miln.232,409; Vism.155 (°aṅga; opp.Oḷārik’aṅga); DhA.II,13; III,83.-- nt.peace,bliss,nibbāna S.IV,370.

--indriya one whose senses are tranquil A.II,38; Sn.144; Vin.I,195; J.I,506; --kāya of calmed body Dh.378; DhA.IV,114.--dhamma peaceful condition,quietude J.I,506; --bhāva id.Miln.265.--mānasa of tranquil mind Vin.I,195; J.I,506.--vāsa peaceful state DhA.IV,114.--vutti living a peaceful life It.30,121.(Page 675)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Santa:1.Santa.Aggasāvaka of Atthadassī Buddha.(J.i.39; Bu.xv.19).He was son of the king of Sucandaka,and Upasanta,son of the chaplain,was his friend.These two placed four very learned men at the four gates of the city to inform them of the arrival of any wise men.They announced the arrival of Atthadassī Buddha.Santa and Upasanta visited the Buddha and his monks,gave them meals for seven days,and listened to the Buddha’s preaching.On the seventh day they became arahants,with ninety thousand others.BuA.p.179.

2.Santa.Fifty seven kappas ago there were four kings of this name,previous births of Tissa Thera.ThagA.i.200; but see Ap.i.174,where he is called Bhavanimmita.

3.Santa. A general of Parakkamabāhu I.He is called Jitagiri,and was in charge of the Vihāravajjasāla ford.Cv.lxxv.25.

Santa Sutta.On ten qualities which make a monk altogether charming and complete in every attribute.A.v.11.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SANTA:(pp của sammati) yên tịnh,thái bình,mệt mỏi,mệt nhọc [adj] hiện tại [m] người đức hạnh --kāya [a] thân yên lặng --tara [a] càng yên lặng --mānasa [a] tinh thần yên tịnh --bhāya [m] sự yên lặng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
santa:sự yên lặng,đang có,hiện có
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
santa:သႏၲ
စု = ပိယကရေဏ-ခ်စ္ဖြယ္ကို ျပဳျခင္း၌။ သေႏၲတိ၊ သႏၲယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
santa:သႏၲ (န)
ႏွစ္သိမ့္ျခင္း။ သာမဥပါယ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
santa:သႏၲ (တိ) (သ+အႏၲ)
အဆံုး ရွိသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
santa:သႏၲ (ပ)
ပန္းေသာ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
santa:သႏၲ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√သမ္+တ)
ခရီးပန္းသည္။ ေညာင္းညာသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
santa:သႏၲ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√သမ္+တ)
ၿငိမ္သက္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းသည္။ ကိေလသာမွ ၿငိမ္းၿပီးသည္။
သႏၲေတာ၊ ၿငိမ္းေသာအားျဖင့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
santa:သႏၲ (ပ)
သူေတာ္ေကာင္း။
ဧဝံ သေႏၲ၊ ဤသို႔ျဖစ္သည္ရွိေသာ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
santa:သႏၲ (တိ) (ဝတၱ-ကိတ္) (√အသ္)
ထင္ရွား ရွိသည္။ ေကာင္းသည္။အတၳိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,