Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sannissita:a.[BSk.sanniśrita] 依據,基於.
パーリ語辞典 水野弘元著
sannissita:a.[BSk.sanniśrita] 依止せる,依れる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sannissita,【形】 與…連接的,基於的。(p320)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sannissita,【形】與…連接的,基於的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sannissita:[adj.] connected with; based on.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sannissita,[saṁ+nissita,cp.BSk.sanniśrita] based on,connected with,attached to Vism.43,118,120,554 (viññāṇa is “hadaya-vatthu°”; cp.VbhA.163).(Page 679)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SANNISSITA:[a] liên quan với,căn cứ trên
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sannissita:nương theo,bám theo,bám vào,hám mùi
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sannissita:သႏၷိႆိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (သံ+နိ√သိ+တ)
ေကာင္းစြာ မွီအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,