Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sannipāta:m.[<sannipatati] 集合,結合,和合,一致,排列.
パーリ語辞典 水野弘元著
sannipāta:m.[<sannipatati] 集合,結合,和合,合致,配列.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sannipāta,【陽】 與會者(集合稱),集會,體液的集合。 ~pātika,【形】體液集合的結果。 ~pātana,【中】 召集。(p319)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sannipāta,【陽】與會者(集合稱),集會,體液的集合。sannipātika,【形】體液集合的結果。sannipātana,【中】召集。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sannipāta:[m.] assemblage; congregation; union of the humours of the body.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sannipāta,[fr.sannipatati] 1.union,coincidence S.IV,68 sq.; Miln.60,123 sq.; Nett 28.-- 2.assemblage,assembly,congregation D.II,5; Miln.7.-- 3.union of the humours of the body Miln.303.-- 4.collocation Dh.352.(Page 679)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SANNIPĀTA:[m] sự hội hợp,tụ hội,sự dính nhau về chất nước trong cơ thể(dịch chất) --patika [a] do kết quả từ sự dính liền (thủy dịch trấp) --pātana [nt] gọi chung lại,sự triệu tập
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sannipāta:သႏၷိပါတ (ပ) (သံ+နိ√ပတ္+ဏ)
စုေဝးက်ေရာက္ျခင္း။ အစည္းအေဝး။ စည္းေဝးျခင္း။ ေပါင္းဆံုျခင္း။
သႏၷိပါတကာေလ၊ စည္းေဝးေသာအခါ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,