Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sandhi:m.f.[<saṃ-dhā] 結合,接合,接木,隙間,関節; 連聲.sandhiṃ chindati 接枝移除.-cheda 侵入住宅; 不再生死輪廻者(出離者).-mukha 開口 [盜賊破門而入] .-samala-saṅkaṭīra 開口、溝渠及垃圾場.
パーリ語辞典 水野弘元著
sandhi:m.f.[<saṃ-dhā] 結合,接合,つぎ目,隙間,関節; 連声.sandhiṃ chindati つぎ目を破る.-cheda (家の)隙間の破壊; 連鎖 [輪廻] の破壊者.-mukha 隙間の口 [賊が破った入口] .-samala-saṅkaṭīra 隙間やどぶやごみため.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sandhi,【陰】 聯盟,聯接,關節,連接,協議,音調上的結合。 ~cchedaka,【形】 能割破的人,破壞者。 ~mukha,【中】 (小偷入屋做)破口。(p319)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sandhi,【陰】聯盟,聯接,關節,連接,協定,音調上的結合。sandhicchedaka,【形】能割破的人,破壞者。sandhimukha,【中】(小偷入屋做)破口。sandhi rules,轉調。sandhiyaṁ,結生時刻。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sandhi:[f.] union; junction; joint; connection; agreement; euphonic combination.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sandhi,(m.& f.) [fr.saṁ+dhā] 1.union,junction Miln.330 (of 2 roads); Bdhgh on S.II,270 (between 2 houses).‹-› 2.breach,break,hole,chasm D.II,83=A.V,195; Th.1,786; J.V,459.āloka° a window Vin.II,172; sandhiṁ chindati to make a break,to break into a house D.I,52; DA.I,159.-- 3.joint,piece,link J.II,88; Vism.277 (the 5,of kammaṭṭhāna); Mhvs 33,11; 34,47; applied to the joints of the body Vism.185 (the 14 mahā°); DhsA.324.-- 4.connection,combination VbhA.191 (hetuphala° & phalahetu° etc.).-- 5.euphonic junction,euphony,“sandhi” SnA 76.See pada°.-- 6.agreement Mhvs 9,16.

--cheda (1) housebreaking J.I,187 sq.; II,388.-- (2) one who has brought rebirths (=paṭisandhi) to an end Dh.97; DhA.II,187; III,257.--chedaka one who can cut a break,an underminer J.VI,458.--bheda(ka) causing discord J.III,151.--mukha opening of a break (made by burglars) into a house Th.1,786; PvA.4.--samala (-saṅkaṭīva) refuse heap of a house-sewer (cp.K.S.II.181,203) D.II,160; M.I,334=S.II,270.(Page 678)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sandhi:Junction,union; agreement; a joint of the body
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SANDHI:[f] sự nối lại,hợp lại,sự ưng thuận,sự liên tục,sự nối tiếp cho êm tai --cchedeka [a] người có thể cắt tay vặn máy bơm nước trong nhà --mukha [nt] sự mở bẻ khóa trong nhà
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sandhi:sự nối tiếp,sự kế tục,sự phá hoại,sự tàn phá
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sandhi:သႏၶိ (ပ) (သံ√ဓာ+ဣ)
စပ္ျခင္း။ အစပ္အဆက္။ အိမ္ျခံစပ္။ အဆစ္။ အဆစ္အပိုင္း။ မိတ္ဖြဲ႕ျခင္း။ ပုဒ္စပ္ျခင္း။ အကၡရာႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ျခင္း။ ပဋိသေႏၶ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,