Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sandhūpeti:sandhūpāyati [saṃ-dhūpeti<dhūpa] 煙燻,薰製,煙霧生起.
パーリ語辞典 水野弘元著
sandhūpeti:sandhūpāyati [saṃ-dhūpeti<dhūpa] くすぶる,いぶす,煙や湯気を立たす.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
sandhūpeti,sandhūpāyati: [saṁ-dhūpeti<dhūpa] くすぶる,いぶす,煙や湯気を立たせる
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sandhūpeti,(saŋ + dhūp + e),熏制。 【過】 ~esi。 【過分】 ~pita。 【獨】~petvā。(p319)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sandhūpeti,(saṁ+dhūp+e),燻制。【過】sandhūpesi。【過分】sandhūpita。【獨】sandhūpetvā。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sandhūpeti:[saṃ + dhūp + e] fumigates.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sandhūpeti,[saṁ+dhūpeti] to fumigate S.III,89; Ps.II,167.As sandhūpāyati to cause thick smoke or steam thickly,at Vin.I,225; Sn.p.15 (=samantā dhūpāyati SnA 154).(Page 678)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SANDHŪPETI:(saṃ+dhūp+e) lên hơi,phát hơi ra [aor] --esi [pp] --pita,[abs] --petvā
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sandhūpeti:ိသႏၶဴေပတိ သႏၶဴပယတ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sandhūpeti:သႏၶဴေပတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,