Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sandhīyati,(sandhāti 的【被】),被連接,被結合,被合在一起。【 過】 ~dhīyi。(p319)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sandhīyati,(sandhāti 的【被】),被連接,被結合,被合在一起。【過】sandhīyi。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sandhīyati:[pass.of sandhāti] is connected,joined,or put together.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sandhīyati,see sandahati.(Page 678)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SANDHĪYATI:(pp của sandhāti) bị liên hệ,được tiếp nối,để chung lại [aor] --dhīya
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sandhīyati:hài hòa
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sandhīyati:သႏၶီယတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,