Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sandhāreti:[saṃ-dhṛ 的 caus.] 運送,保持,支持,抑止,抑制.
パーリ語辞典 水野弘元著
sandhāreti:[saṃ-dhṛ の caus.] 運ぶ,保持す,支持す,抑止す,おさえる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sandhāreti,(saŋ + dhar + e),忍受,制止,攔截,抑制,支援。 【過】 ~esi。【過分】 ~rita。 【獨】 ~retvā。 【現分】 ~renta。(p319)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sandhāreti,(saṁ+dhar +e),忍受,制止,攔截,抑制,支援。【過】sandhāresi。【過分】sandhārita。【獨】sandhāretvā。【現分】sandhārenta。【不】sandhāretuṁ。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sandhāreti:[saṃ + dhar + a] bears; checks; holds up; curbs; supports.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sandhāreti,[saṁ+dhāreti] 1.to hold,bear,carry J.III,184.-- 2.to hold up,support J.IV,167.-- 3.to curb,restrain,check Vin.II,212; J.II,26,59.--dussandhāriya difficult to keep back J.III,340.(Page 678)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sandhāreti:To hold back,repress; to bear,carry
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SANDHĀRETI:(saṃ+dha+e) chịu đựng,mang,cầm,chặn đứng,nâng đỡ,ngăn cầm lại [aor] --esi [pp] --rita [abs] --[abs] --retvā [prp] --renta
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sandhāreti:သႏၶာေရတိ (ကာ) (သံ√ဓရ္+ေဏ)
ေကာင္းစြာ ေဆာင္၏။ တည္တံ့ေစ၏။ သည္းခံ၏။
ဝစၥံ သႏၶာေရတံု အသေကၠာေႏၲာ၊ က်င္ႀကီးကို ေအာင့္ျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္ရကား။ ျဗဟၼစရိယံ သႏၶာေရတံု န သေကၠာမိ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္၌ စိတ္ကို တည္တံ့ေစျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,