Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sandhāraka:a.[<sandhāreti] 抑制的.
パーリ語辞典 水野弘元著
sandhāraka:a.[<sandhāreti] 抑止する.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sandhāraka,【形】 忍受的,抑制的。 ~raṇa,【中】 制止,忍受。(p319)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sandhāraka,【形】忍受的,抑制的,支援的。sandhāraṇa,【中】制止,忍受。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sandhāraka:[adj.] bearing; restraining.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sandhāraka,(adj.) [fr.sandhāreti] checking,restraining Vism.205.(Page 678)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SANDHĀRAKA:[a] chịu đựng,hạn chế --raṇa [nt] sự chặn đứng,sự chịu thiệt hại
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sandhāraka:သႏၶာရက (တိ) (သံ√ဓရ္+ဏက)
ေကာင္းစြာ ေဆာင္တတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,