Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
sandesa:m.使命,通信,書簡
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sandesa,【陽】 信息,一封信,書面的文件。 ~hara,【陽】 報信者。 ~sāgāra,【中】 郵局。(p318)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sandesa,【陽】資訊,一封信,書面的文件。sandesahara,【陽】報信者。sandesāgāra,【中】郵局。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sandesa:[m.] a message; a letter; a written document.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sandesa,[Sk.sandeśa] news,message Mhvs 18,13.(Page 678)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SANDESA:[m] một bức thông điệp,một lá thư,hồ sơ viết bằng chữ --haca [m] người mang thông điệp hay sứ giả --sāgāra [nt] nhà bưu điện
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sandesa:သေႏၵသ (ပ) (သံ√ဒိသ္+ဏ)
သတင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,