Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sanābhika:a.[sa-nābhi-ka] 轂(こしき) ある.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sanābhika,【形】 有輪轂的。(p316)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sanābhika,(sa3+nābhi+ka),【形】有輪轂(nave)的。D.30./III,148.︰Heṭṭhāpādatalesu cakkāni jātāni honti sahassārāni sanemikāni sanābhikāni sabbākāraparipūrāni suvibhattantarāni.(兩腳掌生二輪,有千輻(之肉紋相)、有輞(with a felly)、有轂,一切樣貌鮮明,分明整然。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sanābhika:[adj.] having a nave.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sanābhika,(adj.) [sa3+nābhi+ka] having a nave (of a wheel) D.II,17,172; A.II,37; at both places combd with sa-nemika “with a felly” (i.e.complete).(Page 675)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SANĀBHIKA:[a] có gian giữa,đùm,trục (xe)
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sanābhika:သ-နာဘိက (တိ)
ပံုေတာင္းႏွင့္ တကြေသာ။ အခ်က္ႏွင့္ တကြေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,