Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samugghāta:m.[BSk.samudghāṭa<saṃ-ud-han] 根絶,斷絶,除去.
パーリ語辞典 水野弘元著
samugghāta:m.[BSk.samudghāṭa<saṃ-ud-han] 根絶,断絶,除去.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samugghāta,【陽】 推擠,撞,連根拔起,移掉。 ~taka,【形】 廢止,除去。(p325)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samugghāta,【陽】推擠,撞,連根拔起,斷絕。samugghātaka,【形】廢止,除去。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samugghāta:[m.] jostling; knocking against; uprooting; removal.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samugghāta,[saṁ+ugghāta; BSk.samudghāṭa Lal.Vist.36,571] uprooting,abolishing,removal D.I,135; M.I,136; A.II,34; III,407; V,198; S.II,263; III,131; IV,31; Vin.I,107,110; J.III,397.(Page 687)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMUGGHĀTA:[m] sự chen lấn,đánh nhau,sự nhổ rễ lên,sự dời đi,dọn dẹp đi --taka [a] làm cho láng bóng,sự dời đi,bãi bỏ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samugghāta:သမုဂၣါတ (ပ) (သံ+ဥဂၣါတ)
အႂကြင္းမဲ့ပယ္ျဖတ္ျခင္း။ ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္း။ ပယ္ႏုတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,